Kullanım Koşulları
Gizlilik Sözleşmesi
Aydınlatma Metni
KVKK Politikası
Ön Bilgilendirme Formu
Açık Rıza Metni
İYS Yönetimi
İş Sürekliliği Politikası
Bilgi Güvenliği Politikası
İş Güvenliği Politikası
Risk Yönetimi Ve İç Denetim Tanımı Ve Hedefleri

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANAN AÇIK RIZA MUVAFAKATNAMESİ


İş ilişkisinin kurulması halinde veya iş ilişkisinin kurulması amacıyla yapılan görüşmeler sırasında Teknofix Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’ye (“TEKNOFİX”) gerek talep üzerine gerekse de ihtiyari olarak iletebileceğim diğer kişisel verilerimin (Örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgah, fotoğraf, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları, aile durumu bildirimi, vergi indirim yazısı, eğitim belgeleri, ticari iş ilişkisinden kaynaklanan diğer bilgi ve belgeler), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuat kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, TEKNOFİX tarafından işlenebileceğini (Örneğin verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, iş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında işverenin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ilişkisinin konu olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler) ve taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesini mütekip 15 yıl süre ile muhafaza edilebileceğini, yukarıda yer alan irademin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinde sayılan Özel nitelikli kişisel verilerimin (Örneğin sağlığım, ceza mahkûmiyetim ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerim vs.) işbu kanun ve tali mevzuat kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, TEKNOFİX tarafından işlenebileceğini (Örneğin verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, iş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında işverenin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ilişkisinin konu olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler) ve taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesini mütekip 15 yıl süre ile muhafaza edilebileceğini, yukarıda yer alan irademin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Diğer yandan gerek başvuru formundaki verilerin gerekse de TEKNOFİX ile iş ilişkisinin kurulması halinde işverene ileteceğim diğer kişisel verilerin çalışma mevzuatı kapsamında amacına uygun, gerekli ve kimi durumlarda zorunlu olduğunu, TEKNOFİX’in işbu beyana konu kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceği, yok edilebileceği veya anonim hale getirilebileceği (kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi), veri sorumlusu ve temsilcisi, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle haklarım (Yukarıda belirtilen Kanunun 11.maddesi) konularında aydınlatıldığımı gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim.